دانلود(اثر لذت گرایی، فایده گرایی، فرد گرایی و جمعی گرایی بر تردید مصرف کننده به تبلیغات و تاثیر تردید به تبلیغات بر قصد خرید در بازاریابی خیرخواهانه(15 صفحه)

اثر لذت گرایی، فایده گرایی، فرد گرایی و جمعی گرایی بر تردید مصرف کننده به تبلیغات و تاثیر تردید به تبلیغات بر قصد خرید در بازاریابی خیرخواهانه(15 صفحه|50073146|ajs1535599|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اثر لذت گرایی، فایده گرایی، فرد گرایی و جمعی گرایی بر تردید مصرف کننده به تبلیغات و تاثیر تردید به تبلیغات بر قصد خرید در بازاریابی خیرخواهانه(15 صفحه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده


اهدای پول به موسسات خیریه بر اساس خرید مصرف کننده مساله ایست که با عنوان بازاریابی خیرخواهانه از آن یاد میشود. بازاریابی خیرخواهانه می تواند در افزایش فروش و ارتقاء تصویر نام تجاری و استفاده از آن به عنوان یک فعل مثبت از زبان مردم تاثیرگذار باشد.در این پژوهش اثر ویژگی های روانشناختی و اختلافات جنسیتی را بر تردید مصرف کننده به تبلیغات و قصد خرید در موضوع بازاریابی خیرخواهانه بررسی میکنیم. در این خصوص یک مطالعه تجربی با 603 شرکت کننده SPSS از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد جهت گیری فایده گرایی و طرزفکر فردگرایانه بر تردید مصرف PLS و LISREL، کننده به تبلیغات اثر مثبت دارد در حالی که جهت گیری لذت گرایانه و طرزفکر جمعی گرایانه بر تردید مصرف کننده به تبلیغات اثر منفی دارد. همچنین جنسیت زن تاثیر منفی لذت گرایی و جمع گرایی بر تردید مصرف کنندگان به تبلیغات خیرخواهانه را به صورت مثبت و تاثیر مستقیم فایده گرایی و فردگرایی را به صورت معکوس تعدیل می کند.