دانلود(پایان نامه شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی)

پایان نامه شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی|41008149|ajs1535599|شناسایی و سنجش,عملکرد صادراتی,صنعت مواد غذایی,مدیریت,بازرگانی,تجارت,پایان نامه,مقاله,پروژه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 مسأله تحقیق

1-3 تشریح و بیان موضوع

1-4 ضرورت انجام تحقیق

1-5 فرضیه های تحقیق

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

1-7 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

1-8 روش انجام تحقیق

1-9 روش گردآوری اطلاعات

1-10 قلمرو تحقیق

1-11 جامعه آماری

1-12 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

1-14 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده

فصل دوم بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 بین المللی شدن

2-3 روش های ورود به بازار بین الملل

2-3-1 صادرات

2-3-2 همکاری مشترک

2-3-3 سرمایه گذاری مستقیم

2-4 ماهیت بازاریابی بین الملل

2-5 بازاریابی صادراتی

2-5-1 تعاریف بازار یابی صادراتی

2-5-2 آمیخته بازاریابی صادراتی

2-5-3 تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی

2-6 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک

2-6-2 مدل ابی واسلتر

2-6-3 مدل اکاس وجولیان

2-6-4 مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی

2-6-5 مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل

2-6-6 مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی

2-6-7 مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس

2-7 شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی

2-7-1 معیارهای عملکرد صادراتی

2-7-2 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – درونی

2-7-2-2 عوامل غیر قابل کنترل – درونی

2-7-2-3 عوامل غیر قابل کنترل – خارجی

2-8 مدل مفهومی تحقیق

2-8-1 استراتژی بازاریابی صادراتی

2-8-1-1 استراتژی محصول صادراتی

2-8-1-2 استراتژی قیمت گذاری صادراتی

2-8-1-3 استراتژی کانال صادراتی

2-8-1-4استراتژی ترفیعات صادراتی

2-8-2 ویژگی های عینی شرکت

2-8-2-1 اندازه شرکت

2-8-2-2 تجربه صادراتی

2-8-3 متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات

2-8-3-1محرک صادراتی

2-8-3-2 مشکلات صادراتی

2-8-3-3 مزیت های رقابتی

2-8-4 تعهد صادراتی

2-8-5 مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی

2-8-5-1 شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی

2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد

2-9 صنعت مواد غذایی

2-9-1 نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور

2-9-2 صادرات صنایع غذایی

2-9-2-1 اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور

2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذایی

2-10 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده

2-10-1 تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور

2-10-2 سایر تحقیقات انجام گرفته

فصل سوم روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-2-1 نقش تحلیل رگرسیون درتحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی

3-2-2 مدل یابی معادلات ساختاری

3-2-2-1 تحلیل مسیر و مدل پیش بینی

3-2-2-2 نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری

3-2-3 تحلیل عاملی تأییدی

3-3 متغیرهای تحقیق

3-4 روش های گردآوری اطلاعات

3-4-1 پایانی ابزار اندازه گیری

3-4-2 روایی ابزار اندازه گیری

3-4-2-1 تحلیل عاملی تأییدی

3-4-2-2 برازش مدل اندازه گیری

3-5 جامعه و نمونه آماری

3-5-1 جامعه آماری

3-5-2 فلمرو مکانی

3-5-3 قلمرو زمانی

3-5-4 نمونه آماری

3-6 شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 یافته های توصیفی

4-3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

4-4 فرضیه های تحقیق

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 بررسی نتایج تحقیق

5-2-1 شناسایی عوامل تعیین کننده

5-2-2 سنجش عوامل تعیین کننده

5-3 ارائه پیشنهادات

5-3-1 پیشنهادات اجرایی و کاربردی

5-3-2 محدودیت های تحقیق

5-3-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و مآخذ

پیوست

فهرست جدول ها

جدول 2-1- جایگاه صنایع غذایی درکل صنعت کشور طی دوره زمانی 1390-1387

جدول 2-2- آمار صادرات کالاهای صنایع غذایی در سالهای 1393-1390

جدول 2-3- صادرات زیرگروه های عمده بیسکویت و شکلات

جدول 2-4- صادارت زیر گروه های عمده میوه های تازه و سبزیها

جدول 2-5- صادرات زیر گروه های فرآورده های دریایی

جدول 2-6- صادرات زیرگروه های عمده خشکبار

جدول 2-7- صادرات گروه های عمده بخش صنعت مواد غذایی

جدول 3-1- متغیرهای تحقیق

جدول 3-2- ضرایب پایانی کل آزمون و خرده مقیاس های آن

جدول 3-3- برازندگی مدل اندازه گیری

جدول 4-1- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند

جدول 4-2- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سالهای در گیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه

جدول 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق با متغیر وابسته

جدول 4-5- بررسی میزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتی

جدول 4-6- بررسی میزان ارتباط تجربه صادراتی با عملکرد صادراتی

جدول 4-7- بررسی میزان ارتباط محرک های صادراتی با عملکرد صادراتی

جدول 4-8- بررسی میزان ارتباط مشکلات صادراتی با عملکرد صادراتی

جدول 4-9- بررسی میزان ارتباط مزیتهای رقابتی با عملکرد صادراتی

جدول 4-10- بررسی میزان ارتباط تعهد صادراتی با عملکرد صادراتی

جدول 4-11- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی

جدول 4-12- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی

جدول 4-13- بررسی میزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی

جدول 4-14- بررسی میزان ارتباط استفاده از هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی

جدول 4-15- برازندگی مدل اندازه گیری

فهرست شکل ها

شکل 2-1- عوامل توضیح دهنده بین المللی شدن

شکل 2-2- مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی

شکل 2-3- پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی

شکل 2-4- مدل ابی واسلتر درباره عملکرد صادراتی

شکل 2-5- چارچوب مفهومی اکاس و جولیاس برای عملکرد صادراتی

شکل 2-6- چارچوب مفهومی یکپارچه استراتژی جهانی

شکل 2-7- چارچوب مفهومی کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسیگل

شکل 2-8- مدل لئونیدو، کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی

شکل 2-9- مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس

شکل 2-10- طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته

شکل 2-11- مدل مفهومی تحقیق

شکل 4-1- درصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند

شکل 4-2- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی

شکل 4-3- درصد فراوانی تعداد سالهای درگیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه

شکل 4-4- مدل مفهومی (مدل درونداد)

شکل 4-5- مدل مفهومی (مدل برونداد)